Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Rajcza

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Gmina Rajcza
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Jednostki Organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkół i Przedszkoli
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Pomoc publiczna
znacznik ozdobny Zagospodarowanie Przestrzenne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Praca w Urzędzie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - ewidencja
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne archiwum
znacznik ozdobny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
Inne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny BIP ARCHIWUM
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Zarządzenie nr RBGK.0050.73.2019 Wójta Gminy Rajcza Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 23-05-2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rajcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza
Zarządzenie nr RBGK.0050.74.2019 Wójta Gminy Rajcza Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 24.05.2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
Ogłoszenie Wójta Gminy Rajcza o treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 28.05.2019 r.
Klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagosporadowania przestrzennego gminy.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rajcza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza.
Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż budynku w Rycerce Górnej
Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do wód potokku Roztoka oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Zwardoniu
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Rycerce Górnej.
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o zebraniu ogólnym dotyczącym opracowania założeń do projektu scalenia gruntów na terenie części obrębu Rycerka Górna (zarębki: Czanieckich, Harmatów, Iwanków i Spylów).
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Rycerce Górnej.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie km 0+035 potoku Nickulina mostu w ciągu drogi rowerowej oraz na lokalizację zjazdów na terenie szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Nickulina.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych za pomocą istniejacego ujęcia , zlokaliozowanego na potoku Roztoka w km 4+650 na działkach o nr ewid. 9097/1 i 8904/247 w miejscowości Zwardoń.
Wójt Gminy Rajcza rozpatrzył uwagi zgłoszone na podstawie art.11 pkt. 11Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego w dniach od 23 października 2018r do 23 listopada 2018r projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rajcza (składanie uwag do 17 grudnia 2018r) .
Dokumenty związane z rozpatrywanymi uwagami są do wglądu w Urzędzie Gminy, pok. Nr. 23 III piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Obecnie wystąpiono do odpowiednich organów z wnioskami o ponowne uzgodnienia i opinie.
Komunikat dot. przerwy w dostępie do Systemu Rejetrów Państwowych i ograniczeniu czasowym złożenia wniosku o dowód osobisty.
Zarządzenie Nr BI 0050.41.2019 Wójta Gminy Rajcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, których włascicielem jest Gmina Rajcza oraz stawek opłat za dostarczenie energii cieplnej i dostarczenie ciepłej wody do tychże lokali.
Zarządzenie Nr BI 0050.42.2019 Wójta Gminy Rajcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych , których właścielem jest Gmina Rajcza oraz stawek opłat za dostarczenie energii cieplnej do tychże lokali.
Zarządzenie Nr BI 0050.43.2019 Wójta Gminy Rajcza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów i dzierżawę ścian zewnętrznych budynków których właścicielem jest Gmina Rajcza.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek ZUK w Rajczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejacego ujęcia wody ze studni nr Sk R-1 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 10301/117 w miejscowości Rajcza na cele socjalno-bytowe mieszkańców.
Postępowanie aministracyjne dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie projektowanej sieci teletechnicznej w rurze osłonowej , pod dnem potoku Czerna w Soli.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 446334 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony