Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Referat Finansów
Adres Urząd Gminy Rajcza - Piętro - I
Pokój nr 10
Kontakt
Telefon
33 8643 155 w. 38
Kierownik referatu Skarbnik Gminy - Anna Oleś
Zadania Gromadzenie materiałów i opracowanie projektu budżetu zgodnie z uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej.

Sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Gminy lub innych określonych  ustawowo  dotyczących finansów Gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję Rady, a następnie do zatwierdzenia przez Radę.

Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zatwierdzenia przez Wójta.

Bieżąca realizacja budżetu Gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji.

Opiniowanie  planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zadań realizowanych poza budżetem przed ich zatwierdzeniem.

Opracowanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja.

Prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej operacji gospodarczych, na podstawie dowodów księgowych Urzędu.

Uzgadnianie kont rozrachunkowych .

Prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Gminy.

Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy.

Finansowe rozliczanie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł;

Finansowe rozliczanie dotacji udzielonych, w tym udzielonych w ramach konkursów.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów i wyposażenia, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu.

Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy, jako jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą  o rachunkowości, w tym dokonywanie płatności.

Finansowe rozliczenie  inwestycji realizowanych przez Gminę.

Współpraca z organami administracji rządowej (Izby i Urzędy Skarbowe) oraz bankami.
Prowadzenie kasy w Urzędzie.

Przygotowywanie  projektów uchwał Rady w zakresie wysokości stawek podatkowych oraz stosowanie ulg i obniżek stawek tych podatków.

Prowadzenie spraw podatków i  opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy.

Analiza deklaracji podatkowych składanych przez osoby prawne oraz przez podatników podatku od środków transportowych.

Wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie wykazów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego.

Prowadzenie księgowości podatkowej Gminy jako organu podatkowego.

Prowadzenie całości gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat.

Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń na wniosek podatników.

Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie finansowym
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-06-18 09:06:03
Data utworzenia 2012-12-20
Data udostępnienia 2014-11-20 14:25:15
Osoba odpowiedzialna Miszczyk Karolina
Udostępnił Ewa Bielenda