Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Skarbnik Gminy
    
Anna Oleś
Kontakt
Telefon
33 8643 158
Dyżury
 
W godzinach pracy urzędu 7.30 - 15.30
Kompetencje Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika należą w szczególności:
1. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy  zgodnie z  ustawą o finansach publicznych.
2. Realizowanie zapisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej oraz innych aktów  prawnych regulujących gospodarkę finansową Gminy.
3. Wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
4. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Gminy  i prawidłową realizacją budżetu Gminy.
5. Wykazywanie inicjatywy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
6. Nadzór nad wykorzystaniem środków zewnętrznych.
7. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
8. Kierowanie pracą Referatu finansowego.
9. Zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy.
10. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
11. Przygotowywanie projektu budżetu i zmian do budżetu.
12. Przygotowywanie projektu układu wykonawczego do budżetu.
13. Przedstawianie projektów harmonogramów wydatków.
14) Realizacja budżetu Gminy.
15) Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji.
16) Prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych  oraz kontrola ich wydatkowania.
17) Opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy.
18) Wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami   finansowymi.
19) Przekazywanie  pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego oraz kierownikom podległych jednostek.
20) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,  sprawozdawczości, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania  inwentaryzacji.
21) Sprawowanie nadzoru i kontroli finansowej nad służbami finansowo - księgowymi.
22) Przygotowywanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych , w tym analiz, prognoz, planowanie w celu zapewnienia odpowiednich środków na realizację bieżących zadań Gminy i jej rozwoju.
23) Nadzór nad windykacją wierzytelności Gminy.
24) Kontrasygnowanie czynności prawnych , mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
25) Współpraca z Radą, w tym informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie  sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
26) Uczestniczenie w posiedzeniach Kolegium Wójta oraz obradach Rady i jej Komisji z głosem doradczym.
27) Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami o rachunkowości.
28) Kontrolowanie gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
29) Nadzór i kontrola nad prawidłowością sprawozdawczości budżetowej Gminy.
30) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym.
31) Nadzór nad realizacją zamówień publicznych.
32) Nadzór nad pozyskiwaniem funduszy pomocowych i ich wykorzystaniem.
33) Realizacja kontroli zarządczej w zakresie określonym treścią ds.54 ustawy o finansach publicznych oraz wynikającym z faktu sprawowania nadzoru służbowego nad podległym zespołem pracowników.
34) Podejmowanie inicjatyw w zakresie załatwiania najpilniejszych spraw i problemów Gminy.
35) Podejmowanie inicjatywy w zakresie awansu pracowników  nadzorowanych, nagród i premii zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
36) Inne wynikające z przepisów prawa finansowego należące do kompetencji organu wykonawczego Gminy.
Opis  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-12-02 14:57:17
Data utworzenia 2014-12-02
Data udostępnienia 2014-12-02 14:57:17
Osoba odpowiedzialna Ewa Bielenda
Udostępnił Ewa Bielenda