Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Zastępca Wójta
    
Jerzy Motyka
Kontakt
Telefon
(033) 8643 155, 158
Dyżury
 
godziny pracy Urzędu 7:30-15:30
Kompetencje Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta należą w szczególności:
1. Z zastrzeżeniem art. 28 g ustawy o samorządzie gminnym, pełnienie czynności Kierownika Urzędu oraz wykonywania czynności zwierzchnika służbowego kierowników jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem decyzji w sprawie zatrudniania i ich zwalniania.
2. Zastępstwa Wójta w czasie jego nieobecności w innych sprawach nie wymienionych poniżej ani nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta.
3. Prowadzenia spraw Gminy powierzonych przez Wójta do prowadzenia w jego imieniu w zakresie określonym w odrębnych upoważnieniach i pełnomocnictwach.
4. Nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej. Analizą zgodności procedur obowiązujących w Urzędzie z wymogami standardów dla sektora JST.
5. Organizowanie otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu wspierania  dziedzictwa kulturowego i sportu.
6. Do zakresu obowiązków Zastępcy Wójta należą w zakresie:
a. Oświaty - analiza pracy i funkcjonowania placówek oświatowych; przygotowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji polepszających ich funkcjonowanie pod katem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym.
b. Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - gospodarowania mieniem komunalnym. Analiza zarządzania mieniem, przygotowanie propozycji  umów. Przygotowanie  i przedstawienie Wójtowi propozycji polepszających  zarządzanie i wykorzystanie  mienia  pod katem merytorycznym, organizacyjnym, ekonomicznym i funkcjonalnym,
- zarządzania, utrzymywania i remontów dróg gminnych,
-  realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska w tym zadań wynikających z przyjętych dokumentów programowych z zakresu ochrony środowiska i nadzoru nad podejmowanymi przedsięwzięciami z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
c. Budownictwa i Inwestycji  - nadzór nad prowadzoną procedurą uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy.
- gospodarki gruntami, cmentarzami.
d. W zakresie zamówień publicznych - nadzór i kontrola nad prawidłowością stosowania przepisów ustawy  - prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych procedur udzielania tych zamówień;
7. Przygotowywanie pisemnych propozycji  odpowiedzi na interpelacje składane na Sesji Rady Gminy.
8. Nadzorowanie terminowości przygotowania przez kierowników referatów materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady.
9. Przygotowanie aktualnych treści, informacji, artykułów, sprawozdań z działalności urzędu  i instytucji związanych z Gminą celem zamieszczania ich na gminnych stronach i aplikacjach internetowych oraz gazetce gminnej.
10. Współudział w kontroli przebiegu realizacji zadań, na które uzyskano dofinansowanie z uwagi na zgodność realizacji zadania ze szczególnymi wymogami stawianymi w umowie grantowej, w szczególności w zakresie terminowości wykonywania zadania oraz w procesie rozliczania z wykonania zadania, na które uzyskano dofinansowanie.
11. Koordynowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z wyborami, referendami i spisami statystycznymi.
12. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu i zdrowia.
13. Branie udziału w dokonywaniu czynności prawnych w imieniu gminy, wspólnie z Wójtem na podstawie i w granicach pełnomocnictwa.
14. Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy - w czasie nieobecności Wójta.
Opis  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-12-02 14:57:17
Data utworzenia 2014-12-02
Data udostępnienia 2014-12-02 14:57:17
Osoba odpowiedzialna Ewa Bielenda
Udostępnił Ewa Bielenda