Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy Rajcza
    
Kazimierz Fujak
Kontakt
Telefon
33 8643 158
Dyżury
Poniedziałek 15:00
Inny termin po uzgodnieniu w sekretariacie Gminy
11:00-15:00
Kompetencje Kompetencje:
Kompetencje Wójta określone zostały głównie w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach materialnego prawa administracyjnego
i procesowego. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1)    przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)    określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)    gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)    przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu,
5)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
       organizacyjnych,
6)    składanie oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu
      mieniem.
Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale
    budżetowej   kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych
    przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień
    udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
      Wójt odpowiada za gospodarkę finansową gminy. Gospodarka ta jest jawna. Jawność realizowana jest poprzez ogłaszanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania w trybie przyjętym dla aktów prawa miejscowego  oraz poprzez informowanie mieszkańców gminy
o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej
i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
       Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Wójt może również zarządzić ewakuację  ludności.
       Wójt może, w przypadku niecierpiącym zwłoki, wydać w formie zarządzenia przepisy porządkowe. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
       Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania takich decyzji w swoim imieniu, Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy.
        Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Opis                  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-12-20 11:40:33
Data utworzenia 2012-10-01
Data udostępnienia 2012-12-20 11:40:33
Osoba odpowiedzialna Ewa Bielenda
Udostępnił Ewa Bielenda